نام و نام خانوادگي:  مهندس رضوان عزيزي

تاريخ تولد: 1363/06/28

پست الکترونيکي: r.azizi@khoramrah.com

کارشناسی

مهندسی عمران- نفشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- نقشه برداری

فتوگرامتری

مهارت ها :
 • مسلط به نقشه خوانی
 • تهیه ریزه متره مقادیر جهت درج در صورت وضعیت
 • تهیه صورت وضعیت با استفاده از فهرست بها
 • تنظیم برنامه زمان بندی)کنترل پروژه(
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء
 • تهیه صورت وضعیت های موقت؛ ماقبل قطعی و قطعی
 • تهیه و تنظیم گزارشهای ادواری
 • تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و کلیم های پیمانکاری
 • بالانس نهایی متریال بر اساس متریال ورودی به کارگاه با متریال استفاده شده و تائید شده کارفرما
 • تهیه لیستوفرهای کارگاهی
 • تهیه و تنظیم صورت جلسات کارگاهی
 • تهیه آنالیز قیمت جهت شرکت در مناقصه
 • آماده سازی مدارک مناقصات
 • نقشه برداری و کلیه امور مربوطه ( محاسبه احجام و …..)
 • تهیه نقشه های ازبیلت
 • مسلط به فهرست بهای راه و باند و ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی
به بالای صفحه بازگردید