۱
نام پروژه : احداث کمپ دفاتر کار
۲
نام پروژه : احداث سوله تعمیرگا
۱
بیش از 400 واحد در دو فاز 160 و 244 و
۱
حدود 5000 متر زیربنای ساخت جهت آ
۱
حدود 12960 مترمربع زیربنای ساخت
۶۶۶۶۶
حدود 6600 مترمربع زیربنای ساخت ک
۵
بهسازی – تعریض و آسفالت جاد
خرم راه ماهان احداث ساختمان شرکت نفتی
شرح پروژه : احداث کمپ اداری و م
۲
شرح پروژه: این پروژه به کارفرم
ساختمان - ابنیه - ساختمان سازی - ابنیه
توضیحات چکیده درج شود